Privacyverklaring van Boomerang Nederland en Vlaanderen B.V.

 

Welkom bij Boomerang Nederland en Vlaanderen B.V. (hierna: “Boomerang”) gevestigd aan de Navolaan 15-39 te (9501 VJ) Stadskanaal. Wij zijn toegewijd aan het beschermen van uw privacy en het veiligstellen van uw persoonlijke gegevens. Deze privacyverklaring is bedoeld om u te informeren over hoe wij uw persoonlijke informatie verzamelen, gebruiken, delen en beschermen wanneer u onze website bezoekt, onze diensten gebruikt of op andere manieren met ons in contact komt. Wij hechten veel waarde aan de bescherming van uw privacy en handelen in overeenstemming met de geldende wetgeving voor gegevensbescherming, inclusief de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en andere relevante regelgeving. Lees alstublieft deze privacyverklaring zorgvuldig door om te begrijpen hoe wij uw persoonlijke gegevens verwerken. Als u vragen heeft over deze verklaring of over onze gegevensverwerking praktijken, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen. Door gebruik te maken van onze website of diensten, stemt u in met de voorwaarden van deze privacyverklaring en de verwerking van uw persoonlijke gegevens zoals hierin beschreven.

Definities

 1. Privacybeleid: dit privacybeleid;
 2. Gebruiker: iedere gebruiker van de diensten van Boomerang;
 3. Verantwoordelijke: Boomerang gevestigd aan de Navolaan 15-39 te (9501 VJ) Stadskanaal, telefoonnummer: +31 (0)599-700291, e-mailadres: [email protected];
 4. Website: https://boomerang-bc.nl/

Artikel 1 Persoonsgegevens die worden verwerkt

 1. In deze privacyverklaring wordt beschreven hoe Boomerang de persoonsgegevens van haar gebruikers in algemene zin verwerkt.
 2. De persoonsgegevens die door Boomerang worden verwerkt zijn onder andere:

NAW-gegevens;
Naam en functie contactpersoon;
Bankrekeningnummer (voor zover nodig);
Eventuele persoonsgegevens die door de gebruiker schriftelijk aan Boomerang worden
verstrekt.

Artikel 2 (Het doel van) verzameling en gebruik van persoonsgegevens

 1. Boomerang verzamelt persoonsgegevens van een gebruiker wanneer de gebruiker deze persoonsgegevens aan Boomerang heeft doorgegeven, bijvoorbeeld door telefonisch of per e-mail contact op te nemen met Boomerang of door op de website het formulier om te registreren als gast of aanvraag lidmaatschap of door het contactformulier in te vullen.
 2. Boomerang gebruikt deze persoonsgegevens voor het doeleinde waarvoor de gebruiker de persoonsgegevens aan het kantoor heeft verstrekt. Denk hierbij aan het uitnodigen van een aspirant-lid voor een of meerdere bijeenkomsten van Boomerang, het verstrekken van informatie over Boomerang, en/of het registeren van een lid bij Boomerang met alle daarbij behorende (en daaruit voortvloeiende) werkzaamheden. 

Artikel 3 Delen van persoonsgegevens met derden

Boomerang verstrekt uitsluitend persoonsgegevens aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Derden kunnen zowel verwerkers of sub verwerkers zijn (denk aan franchisenemers) als andere derden, zoals een systeembeheerder of hostingpartij van de website van Boomerang. Als het inschakelen van derden tot gevolg heeft dat uw persoonsgegevens worden gedeeld dan zal Boomerang met die derden overeenkomen dat zij alle verplichtingen van de AVG zullen naleven. 

Artikel 4 Verwijzingen naar andere websites en cookies

1.Het kan zijn dat de website links bevat naar andere websites. Boomerang is niet verantwoordelijk voor de naleving van de privacywetgeving van deze andere websites.
2. Boomerang maakt geen gebruik van cookies.

Artikel 5 Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

 1. De gebruiker heeft het recht om de eigen persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Boomerang en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat de desbetreffende gebruiker een verzoek bij het kantoor kan indienen om de persoonsgegevens die het kantoor van u beschikt in een computerbestand naar u of een ander door u genoemde organisatie te sturen.
 2. Een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering en/of gegevens overdragen, een verzoek tot intrekking van uw toestemming of een bezwaar kunt u sturen naar [email protected]
 3. Boomerang zal zich inspannen om binnen 4 weken te reageren op een verzoek van een gebruiker tot inzage, verbetering, aanvulling, verwijdering, verplaatsing en afscherming van de persoonsgegevens die betrekking hebben op de gebruiker.
 4. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door de gebruiker is gedaan, vraagt  Boomerang eerst om een kopie van uw identiteitsbewijs. Wij adviseren u hiervoor de KopieID-app van de overheid te gebruiken en hiermee uw pasfoto door te strepen het burgerservicenummer af te schermen. 
 5. Voorts wijst het kantoor de gebruiker erop dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit kan via de volgende link: https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/een-tip-of-klacht-indienen-bij-de-ap

Artikel 6 Hoe lang de persoonsgegevens worden bewaard

Boomerang bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor de persoonsgegevens worden verwerkt, tenzij Boomerang op grond van een wettelijke bepaling verplicht is persoonsgegevens langer te bewaren.

Artikel 7 Hoe de persoonsgegevens worden beveiligd

Boomerang heeft juridische, technische en organisatorische maatregelen getroffen om de persoonsgegevens van gebruikers te beveiligen tegen verlies of onrechtmatige verwerking. Mocht u de indruk hebben dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op via [email protected]

Artikel 8 Wijzigingen in de Privacyverklaring

Boomerang behoudt zich het recht voor de Privacyverklaring aan te passen. Elke aanpassing zal op deze pagina bekend worden gemaakt. Wij adviseren de gebruiker dan ook regelmatig op deze pagina te kijken of er aanpassingen zijn doorgevoerd. 

Artikel 9 Het toepasselijk recht

Op eventuele geschillen die voortvloeien uit deze Privacyverklaring is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen tussen de gebruiker en Boomerang worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van de Rechtbank Noord-Nederland, locatie Groningen.