Algemene voorwaarden van Boomerang


Definities
Hieronder treft u de betekenis van de meest voorkomende definities uit deze algemene voorwaarden. 

App: Het speciaal voor en door Boomerang ontwikkelde platform dat training, gebruikers tools, communicatiemiddelen en een dashboard combineert waarmee de leden hun netwerk KPI’s kunnen bijhouden.
Boomerang: Boomerang Nederland en Vlaanderen B.V.
Boomerang Academy: het online trainingsplatform.
Boomerang Bootcamp: een verplichte training voor nieuwe leden (deels live en deels online georganiseerd).
Business Collectief: een groep van ten minste 25 leden die onder leiding van de Boomerang Consultant op de wijze en met de inhoud zoals beschreven in de Boomerang training module bijeenkomsten houdt.
Collectief: een Start Collectief of een Business Collectief.
Contributie: de door de leden verschuldigde contributie waarvan de tarieven jaarlijks worden vastgesteld.
Leden: personen die lid zijn van een Collectief.
Start Collectief: een Business Collectief welke nog geen of niet meer dan 24 betalende leden heeft. Indien een bestaande groep onder de 17 leden zakt, dan vervalt deze automatisch in een Start Collectief.
Systeem: Zie App. 

 1. Elk Collectief wordt vertegenwoordigd door een Boomerang Consultant. Deze Boomerang Consultant is verantwoordelijk voor het begeleiden van het Collectief, de training voor bestuursleden, training van de diverse functies binnen het Collectief en de training en begeleiding van nieuwe leden.
 2. Het bestuur van het Collectief bestaat uit de voorzitter, de vicevoorzitter en de secretaris. Deze bestuursleden worden jaarlijks aangesteld vanuit de leden op voordracht van de Boomerang Consultant. Een lid kan maximaal 2 aansluitende termijnen zitting hebben in het bestuur.
 3. Samen met het bestuur vormt de Boomerang Consultant het Leiderschap Team. Het Leiderschap Team oordeelt over lidmaatschap aanvragen van nieuwe leden en verlengingsaanvragen van bestaande leden. Indien er geen unaniem oordeel is over een aanvraag dan zal het Leiderschap Team stemming houden. Bij hetzelfde aantal stemmen is de stem van de Boomerang Consultant doorslaggevend.
 4. Leden vertegenwoordigen een specialisatie binnen hun vakgebied. Van deze specialisatie zal maar één afgevaardigde per Collectief aanwezig zijn. Indien er discussie ontstaat over deze specialisatie, van diverse aanvragen van nieuwe leden waarbij de specialisatie dreigt te overlappen dan kan het zittende lid een verzoek indienen bij het Leiderschap Team om hier een beslissing in te nemen.
 5. Indien er een situatie ontstaat waarbij één van de bestuursleden betrokken is zal deze zich onthouden van stemming en geldt de meerderheid van stemmen van de overige twee bestuursleden en de Boomerang Consultant.
 6. De leden van Boomerang komen wekelijks bij elkaar. Gezien het grote belang van aanwezigheid van de leden voor het succes van het Collectief spreken de leden met elkaar af om, indien zij niet aanwezig kunnen zijn op de wekelijkse bijeenkomst, een vervanger te sturen om hun plaats in te nemen.
 7. Indien een lid vaker dan driemaal afwezig is in een opvolgende periode van 26 weken dan wordt het lidmaatschap van het betreffende lid beëindigd. Er vindt geen restitutie van de contributiegelden plaats. Het Leiderschap Team is bevoegd om uit coulance een voucher te verstrekken aan het lid, om van de resterende duur van het lidmaatschap op een later moment of bij een ander Collectief gebruik te maken. Het Leiderschap Team is bevoegd hierover (bindend) te beslissen, hiertegen kan niet worden gereclameerd. 
 8. Personen kunnen slechts lid zijn van één Collectief. Bedrijven kunnen aangesloten zijn bij meerdere Collectieven indien er verschillende personen namens het bedrijf zitting hebben in de diverse Collectieven.
 9. De contributie van leden wordt jaarlijks vooraf gefactureerd voor de looptijd van een jaar. Het lidmaatschap kan tussentijds beëindigd worden, zonder inachtneming van een opzegtermijn. Bij tussentijdse beëindiging van een lidmaatschap kan er een voucher aangevraagd worden om de resterende termijn later of bij een ander Collectief te kunnen gebruiken. Er vindt in alle gevallen geen restitutie plaats. Jaarlijks kan de hoogte van het contributiebedrag worden aangepast. Daarnaast zullen vanuit het Collectief kosten aan leden worden doorberekend voor de ontbijtbijeenkomsten, de locatie en/of activiteiten.
 10. Door het aangaan van het lidmaatschap bij Boomerang verkrijgt het lid toegang en stemt toe met de afspraken inzake de wekelijkse bijeenkomsten, de Boomerang Academy inclusief de Boomerang Bootcamp, het systeem en de app. Tevens worden de leden en hun bedrijven gepresenteerd en gepromoot via de website en social media kanalen van het Collectief. Tijdens de bijeenkomsten of andere evenementen kunnen er foto’s en/of video’s worden gemaakt die publiekelijk gebruikt kunnen worden, zoals op de website en social media. Leden en gasten gaan hiermee akkoord.
 11. Bij het opbouwen van een Collectief tot het minimum aantal voor lancering van 25 leden heet het Collectief een Start Collectief. Gedurende deze periode kunnen aspirant-leden zich aanmelden voor het toekomstige Collectief. Deze aspirant-leden ontvangen een factuur en betalen de contributie op het moment van aanvraag. Op deze wijze wordt de specialisatie van het desbetreffende lid vastgelegd. De daadwerkelijke looptijd voor de contributie gaat echter pas in op het moment dat een Business Collectief gelanceerd wordt bij 25 of meer leden. Indien het Start Collectief niet tot 25 leden komt en de Boomerang Consultant besluit om niet te lanceren, krijgen de aspirant-leden hun volledige inleg terug.
 12. In deze verklaring verwijst “Boomerang” naar Boomerang Nederland en Vlaanderen B.V., uw partner in gestructureerd bouwen aan langdurig waardevolle relaties, die een stroom van warme aanbevelingen genereren. Boomerang biedt een platform voor ondernemers om hun omzet te verhogen via een gestructureerd, geautomatiseerd en ondersteunend netwerk. “Intellectueel eigendom” omvat alle rechten met betrekking tot creatieve, originele werken, procedures en systemen waaronder maar niet beperkt tot auteursrechten, merkrechten, woord- en beeldmerk, en knowhow. Tijdens deelname aan Boomerang, verleent Boomerang een exclusieve licentie om van het intellectueel eigendom te gebruiken voor de interne activiteiten en doeleinden van Boomerang, inclusief maar niet beperkt tot het delen van informatie, uitwisselen van ideeën en het bevorderen van samenwerking binnen de Collectieven. Boomerang erkent het belang van het beschermen van intellectueel eigendom van zowel het door haar ontwikkelde intellectuele eigendom als dat van haar leden. Leden verbinden zich ertoe om de intellectuele eigendomsrechten van andere leden te respecteren en vertrouwelijke informatie en materialen van Boomerang vertrouwelijk te houden. Leden zullen zich onthouden van het ongeoorloofd kopiëren, reproduceren, verspreiden of gebruiken van intellectueel eigendom van Boomerang en andere leden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming. In geval van geschillen met betrekking tot intellectueel eigendom tussen leden van Boomerang, zullen partijen streven naar een minnelijke oplossing. Indien geen minnelijke oplossing wordt bereikt, kan het geschil worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter. Bij beëindiging van het lidmaatschap van Boomerang, behoudt elk lid zijn of haar intellectuele eigendomsrechten zoals bepaald in dit artikel. Deze intellectuele eigendom verklaring is van kracht voor alle leden en afgevaardigden van Boomerang en heeft tot doel een kader te bieden voor het respecteren, beschermen en gebruiken van intellectueel eigendom binnen het Collectief.
 13. Boomerang is niet aansprakelijk voor  de eventuele schade (waaronder wordt verstaan de directe schade, maar ook de indirecte/gevolgschade) van de (eventuele gevolgen van)  gedragingen en/of nalaten van leden (daaronder tevens verstaan het Leiderschap Team) of schade ontstaan tijdens of in verband met bijeenkomsten of activiteiten van Boomerang. Hieronder wordt ook verstaan, maar niet uitsluitend, het  verspreiden van informatie gedeeld door een lid aan derden, het gebruik maken van informatie gedeeld door leden aan andere leden of derden, de gevolgen van het plaatsen van foto- of videomateriaal op de website of social media van Boomerang/leden/derden, (lichamelijk) letsel aan leden of beschadiging, vermissing of vervreemdingen van eigendommen van leden, behoudens de situatie dat er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van Boomerang, waaronder leden ook telkens wordt verstaan het Leiderschap Team. 
 14. Betaling van de contributie zoals bedoeld onder artikel 9 dient plaats te vinden binnen veertien dagen na de dagtekening van de factuur. Indien betaling uitblijft zal er een ingebrekestelling worden verzonden. Daarbij is het lid vanaf de datum van de ingebrekestelling vertragingsrente verschuldigd gelijk aan de geldende wettelijke handelsrente. Boomerang zal bij niet betaling overgaan tot invordering. De kosten verbonden aan de invordering (waaronder de buitengerechtelijke kosten) komen geheel voor rekening van het lid. De buitengerechtelijke kosten die het lid dient te voldoen wordt bepaald aan de hand van de staffel zoals opgenomen in het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.
 15. Indien een lid de ethische gedragscode overtreedt dan is het Leiderschap Team bevoegd het lidmaatschap met onmiddellijke ingang te beëindigen. Er vindt geen restitutie van de contributie plaats en tevens wordt geen voucher verstrekt om de resterende termijn later of bij een ander Collectief te kunnen gebruiken. Indien er geen unaniem oordeel is over de beëindiging dan zal het Leiderschap Team stemming houden. Bij hetzelfde aantal stemmen is de stem van de Boomerang Consultant doorslaggevend. 
 16. De rechtsverhouding tussen een lid (daaronder wordt ook verstaan het Leiderschap Team) en Boomerang wordt beheerst door het Nederlands recht. Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de rechtbank Noord-Nederland, locatie Groningen. 
 17. Door gebruik te maken van de diensten van Boomerang en onderdeel te zijn van het Boomerang netwerk, accepteert het lid deze Algemene Voorwaarden. Deze Algemene Voorwaarden zijn te vinden op de website van Boomerang (https://boomerang-bc.nl/) of kosteloos op te vragen door een e-mail te sturen naar [email protected].